Uslovi kupovine

Napomena: upotrebom ovog internet sajta saglasni ste da ste pročitali i prihvatili uslove kupovine na ovom sajtu, ukoliko ne prihvatate dole navedene uslove kupovine molimo Vas nemojte koristiti ovaj internet sajt. Hvala.

Politika privatnosti

U ime internet prodavnice Rasveta Kandela obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika o kupovini artikala, o dostavi na željenu adresu i podatke o eventualnoj reklamaciji. Svi korisnici, koji ne žele da ostave podatke na sajtu i da na taj način obave kupovinu proizvoda, mogu nas kontaktirati telefonom ili se mogu obratiti mejlom.

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

OBAVEŠTENJA IZ ČLANA 27. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Potrošač/kupac ima pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija prodavca,  popunjavanjem izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema naručene robe kod kupca, bez ikakvog obrazloženja.

Takođe, kupac može odustati od kupovine i zatražiti povraćaj novca ukoliko proizvod nije uručen u dogovorenom roku ili zbog nesaobraznosti isporučenog artikla.

Ukoliko je kupac odustao od ugovora, oslobođen je svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova povraćaja robe.

Za proizvod, tj. proizvode, koji kupac vraća u obavezi je da vrati račun i popunjenu izjavu o odustanku od ugovora.

Ukoliko se kupac složi prodavac T.R. “Kandela” je u obavezi da proizvod, kojim kupac nije zadovoljan zameni za drugi proizvod ili da kupcu vrati iznos, koji je kupac platio po osnovu ugovora, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku od ugovora.

Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja je nastala kao posledica neadekvatnog rukovanja robom, tj. ako je roba fizički i mehanički oštećena, ako je tretirana hemijskim sredstvima i na taj način oštećena ili je neadekvatno montirana od strane nestručnog lica i samim tim njena vrednost umanjena.

Način povraćaja novca

U odnosu na to kako je proizvod plaćen i u dogovoru sa kupcem, novac može biti povraćen uplatom na tekući račun kupca ili poslat putem poštanskih službi najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca izjave o odustanku od kupovine i povrata robe.

Način plaćanja

Sve proizvode poručene online, putem sajta, maila ili telefona možete platiti na sledeći način :

1. Pouzećem -  kada paket stigne na Vašu željenu adresu, direktno kuriru u gotovini.

2. Virmanskom uplatom za pravna lica - po predračunu koji ćemo poslati mailom po obradi porudžbine

3. Opštom uplatnicom pre slanja robe za fizička lica

Saobraznost i reklamacije

Svi artikli iz naše ponude poseduju potvrde o usaglašenosti.
Saobraznost kod svih proizvoda kupljenih kod nas je 24 meseca.

Ukoliko je u roku od 24 meseca ustanovljena nesaobraznost ili kvar na nekom proizvodu, koji je kupljen kod nas, molimo Vas da izjavite reklamaciju kako bi blagovremeno otpočeli proces rešavanja iste. Da bismo otpočeli proces reklamacije morate popuniti i poslati i reklamacioni list.

Načini izjavljivanja reklamacije :

1. Usmeno u prostorijama TR Kandela radnim danima od 9 - 21h, na adresi Borska bb, 18000 Niš

2. Telefonskim putem na broj 062 211 385

3. Elektronskim putem na mail kandela.nis@gmail.com

4. Pisanim putem ili na trajnom nosaču zapisa slanjem putem pošte ili kurirskih službi.

Ukoliko je reklamacija opravdana, odnosno, sa našim proizvodom postoji određeni problem, troškove transporta snosi T.R. “Kandela”.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana prijema reklamacionog lista, pisanim ili elektronskim putem.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko nije moguće rešiti reklamaciju u tom roku, kupcu nudimo mogućnost povraćaja novca ili zamenu za drugi novi proizvod.

Saobraznost
 
Trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun. Prodavac je, trgovac sa kojim je Potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu, pribavlja istu robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti.  
Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.  
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni smo da obavestimo Potrošača o rokovima tj. trajanju saobraznosti na :
 
- POTROŠNI MATERIJAL (BATERIJE ZA PUNJIVE PANIK LAMPE) - 3 MESECA (iz razloga što potrošni materijali i ona vrsta robe koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine iz razloga što su baterije svakodnevno izloženi mehaničkim uticajima i varijacijama električnog napona zbog čega se smatra da je to razuman rok za trajanje saobraznosti.
 
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredjene nesaobraznosti. Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač (shodno članu 16 Zakona). Potrošač ne moze da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna ( Član 52).
 
Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1: je postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača,bez obzira da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao,
2: se pojavila posle prelaska rizika na potrošača,ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača,
3: je Potrošač mogao lako uočiti,ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
 
OBAVEZE POTROŠAČA (Potrošač je dužan): 
 
1. Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uvažiti.
2. Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave.
3. Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
4. Da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove Ugovorne izjave.
5. Da  prilikom reklamacije robe obavezno priloži:originalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
6. U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
 
ODGOVORNOSTI ZA SAOBRAZNOST I SAOBRAZNOSTI NE PODLEŽU KVAROVI NASTALI ZBOG:
 
- Neadekvatne instalacije,nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja,
- Mehaničkog hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe, (Član 49,prelazak rizika na Potrošača)
- Varijacija u naponu električne mreže,udara groma i pratećih pojava,više sile,elementarnih nepogoda,
- Preteranim radnim opterećenjem,
- Uticaja: vlage ,vode,toplote,vibracija,prašine,ekstremnih uslova spoljne sredine i slično,
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše,
- Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe ce se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.
 
REKLAMACIJA I POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE
 
1) Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe Prodavcu na servis,uz neispravan artikal priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, po mogućstvu neoštećenu ambalažu, original ili kopiju ovog Ugovora o prodaji i fiskalni račun ili slip, kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenog servisera.

2)Prodavac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije,pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju,izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana tj. do 30 dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije.
 
GUBITAK PRAVA POTROŠAČA:
 
Nastaje ukoliko se utvrdi:
 
• -Zloupotreba ili pogrešna primena,uključujući ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane proizvođača
• -Da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija
• -Ukoliko se utvrdi da se Potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze Potrošača
• -Ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane Potrošača
 
Kupac prijemom ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje,o ceni načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i dužini trajanja saobraznosti, o postojanju zakonske odgovornsoti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru,o načinu izjavljivanja reklamacije,a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Potrošača po osnovu saobraznosti.   

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Reklamacije na oštećenje nastalo u transportu

Važna napomena: Obavezno proverite da li je paket otvaran ili oštećen na bilo koji način pre preuzimanja robe od kurirske službe! Rok za prijavu reklamacija na oštećenje u transportu je 24h od primanja robe. Ukoliko primetite oštećenje, tj. ako Vam je uređaj stigao polomljen, izgreban, ulubljen i slično molimo Vas da odmah pošaljete slike i uređaja i ambalaže na kandela.nis@gmail.com. Pored slika, molimo Vas da navedete vreme kada je izvršena dostava, kao i broj slipa po kome ste primili proizvod. Ubrzo će Vas kontaktirati neko iz naše službe, poslaćemo kurira da napravi zapisnik, i Vaša reklamacija će biti procesuirana u najkraćem mogućem roku.

Cena, dostupnost i isporuka

Sve cene na ovom sajtu su u dinarima. PDV je uračunat u cenu proizvoda. T.R. “Kandela” koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama i cenama. T.R. “Kandela” zadržava pravo promene cene proizvoda, ukoliko je došlo do grube greške u obračunavanju cene, ukoliko promene nisu ažurirane i sl.

Suma u korpi je bez troškova dostave koji Vi plaćate prema težini pošiljke a po zvaničnim cenovnicima brzih pošta u Srbiji. Ne šaljemo robu van granica Srbije.

Cenovnik dostave DExpress službe danas za sutra, koju preporučujemo zbog ažurnosti i sigurnosti:

- paket do 1 kg        - 240 din.
- paket do 5 kg        - 300 din.
- paket do 10 kg      - 420 din.
- paket do 20 kg      - 600 din.
- paket do 30 kg      - 780 din.
- paket do 50 kg      - 960 din
- paket preko 50 kg - na svaki sledeći kg obračunava se 20 din.

Ukoliko su pošiljke otkupne, na cene se dodaje  0,40% od otkupne sume, a minimalno 40 din. Ukoliko imate više paketa, cena se obračunava po ukupnoj težini istih.

Ukoliko imate ugovor ili jednostavno želite drugu brzu poštu samo navedite u napomeni.

Proizvodi poručeni na sajtu www.rasvetakandela.com se isporučuju u roku od 1 do 7 dana, u zavisnosti od toga kada je porudžbina kreirana, samog načina plaćanja kao i planu isporuke kurirske službe za dato dostavno mesto . Ukoliko neki od poručenih proizvoda nema na stanju trenutno, kupac će biti obavešten putem telefona, SMS-om ili mejlom , ako se očekuje obnova lagera, ukoliko kupcu odgovara, dogovara se naknadno vreme isporuke.

PRAVNA LICA

ZA PRAVNA LICA ROBA SE ŠALJE ISKLJUČIVO PO UPLATI PREDRAČUNA !